קטע:רש"י על יחזקאל כג לח

"טמאו את מקדשי ביום ההוא" - ביום ששחטו את בניהם לעכו"ם באות לפני במקדשי לעשות בו תועבה להכעיסני

"ואת שבתותי חללו" - שהיו שוחטין את בניהם בשבת