קטע:רש"י על יחזקאל כג כ

"ותעגבה על פלגשיהם" - על פלגשות' להיות להם לפלגש

"אשר בשר חמורים בשרם" - אבר תשמיש

"וזרמת סוסים" - לשון רבוי תשמיש שמרבים תשמיש יותר משאר כל הזכרים שבבהמה זרמת קלוח הזרע כמו זרם מים עבר (חבקוק ג)