קטע:רש"י על יהושע ה ד

"וזה הדבר" - על ידי דבור מל אותם אמר להם סבורים אתם לירש את הארץ ערלים לא כך נאמר לאברהם (בראשית יז ט) ואתה את בריתי תשמור וגו' (שם שם ח) ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך

"כל העם היוצא" - לא היה אחד מהם כאן שכלם מתו והם היו מולים שנאמר כי מולים היו