פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על יהושע ד טז

"צוה את הכהנים" - כאן פירש הכתוב את האמור למעלה היאך עבר ארון ה' והכהנים לפני העם וגו'

"ויעלו מן הירדן" - ויעברו אין כתיב כאן אלא ויעלו למדנו שעל השפה שהיו עומדין אצלה עלו ואי אפשר לומר שהיו עומדין אצל שפת הירדן שבמערב שהרי נאמר למעלה (ג טו) נטבלו רגלי הכהנים בקצה המים ושם נאמר ויעמדו הכהנים וכל ישראל עוברים