קטע:רש"י על חגי ב יב

"בשר קודש" - בשר טומאת נבילה או שרץ

"ועל הנזיד" - תבשיל

"היקדש" - היסתאב

"לא יטמא" - נחלקו בה רב ושמואל חד אמר אישתביש כהני דבעי מנייהו רביעי בקדש ואמרו לו טהור וחד אמר לא אישתביש כהני חמישי בקודש בעי מינייהו

"ונגע בכנפו" - לא נגע בשרץ עצמו אלא בבגד שהוא ראשון