פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על חגי א ו

"והבא מעט" - בעון בכורים שבטלו

"אכול ואין לשבעה" - בעון ביטול מנחות

"שתו ואין לשכרה" - שניטל טעם היין לפי שבטלו הנסכים

"לבוש ואין לחום לו" - בעון בגדי כהונה שבטלו

"והמשתכר משתכר אל צרור נקוב" - כל ריוח שאתם עושים הולך וכלה כנותן מעותיו בקשר בגד נקוב