פתיחת התפריט הראשי

"ראוך יחילו הרים" - הרי נחלי ארנון שנדבקו זה עם זה

"זרם מים עבר" - בעברם בירדן תמו נכרתו המים ועבר קילוח שטף המים לשפולו של נהר והבאים מלמעלה קמו עמדו

"נתן תהום קולו" - שבחוהו יושבי הארץ

"רום ידיהו נשא" - צבא השמים הודו לו