קטע:רש"י על זכריה ה ו

"ואומר מה היא" - היוצאת שתאמר אלי לראות

"ויאמר זאת האיפה" - שתראה יוצאת כמין איפה שמודדין בה

"ויאמר זאת עינם בכל הארץ" - ולאחר שראיתיה אמר זאת היא מדה שלקו בה אותם שעיניהם בכל הארץ לגזול ולעשוק להקטין איפה ולהגדיל שקל ונמדד להם סאה בסאה