קטע:רש"י על זכריה ג ד

"הסירו הבגדים הצואים מעליו" - יבדילו בניו את נשותיהם וימחול לו

"מחלצות" - חליפות בגדים נאים כלומר זכיות אבל לפי שדימה העון לבגדים צואים דימה הזכיות למחלצות בגדים נאים ולבנים