פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כ יז

"חסד הוא" - לשון ארמי חרפה חסודא (סנהדרין נח) ומדרשו א"ת קין נשא אחותו חסד עשה המקום לבנות עולמו ממנו שנ' (תהלים פט) עולם חסד יבנה