קטע:רש"י על ויקרא כז ל

"וכל מעשר הארץ" - במעשר שני הכתוב מדבר

"מזרע הארץ" - דגן

"מפרי העץ" - תירוש ויצהר

"לה' הוא" - קנאו השם ומשולחנו צוה לך לעלות ולאכול בירושלים כמו שנאמר (דברים יד) ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך תירושך וגו'