קטע:רש"י על ויקרא כה מה

"וגם מבני התושבים" - (קידושין סז) שבאו מסביבותיכם לישא נשים בארצכם וילדו להם הבן הולך אחר האב ואינו בכלל לא תחיה אלא אתה מותר לקנותו כעבד

"מהם תקנו לט" - אותם תקנו