קטע:רש"י על ויקרא כה מב

"כי עבדי הם" - (ת"כ) שטרי קודם

"לא ימכרו ממכרת עבד" - בהכרזה כאן יש עבד למכור ולא יעמידנו על אבן הלקח