קטע:רש"י על ויקרא כג לה

"מקרא קדש" - ביוה"כ קדשהו בכסות נקיה ובתפלה ובשאר ימים טובים במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ובתפלה