קטע:רש"י על ויקרא כג טז

"השבת השביעת" - כתרגומו שבועתא שביעתא

"עד ממחרת השבת השביעת תספרו" - ולא עד בכלל והן ארבעים ותשעה יום

"חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" - ביום החמשים תקריבוה ואומר אני זהו מדרשו אבל פשוטו עד ממחרת השבת השביעית שהוא יום חמשים תספרו ומקרא מסורס הוא

"מנחה חדשה" - היא המנחה הראשונה שהובאה מן החדש וא"ת הרי קרבה מנחת העומר אינה כשאר כל המנחות שהיא באה מן השעורים