פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כב ל

"ביום ההוא יאכל" - לא בא להזהיר אלא שתהא שחיטה על מנת כן שאם לקבוע לה זמן אכילה כבר כתיב (ויקרא ז) ובשר זבח תודת שלמיו וגו'

"אני ה'" - דע מי גזר על הדבר ואל יקל בעיניך