פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ויקרא כב ה

"בכל שרץ אשר יטמא לו" - בשיעור הראוי לטמא בכעדשה (ת"כ)

"או באדם" - במת

"אשר יטמא לו" - כשיעורו לטמא וזהו כזית

"לכל טומאתו" - לרבות נוגע בזב וזבה נדה ויולדת