קטע:רש"י על ויקרא יח יז

"ערות אשה ובתה" - (יבמות צז) לא אסר הכתוב אלא ע"י נשואי הראשונה לכך נאמר לא תקח ל' קיחה וכן לענין העונש אשר יקח את אשה ואת אמה (ויקרא כ) לשון קיחה אבל אנס אשה מותר לישא בתה

"שארה הנה" - קרובות הן זו לזו

"זמה" - עצה כתרגומו עצת חטאין שיצרך יועצך לחטוא