קטע:רש"י על ויקרא יח ה

"ושמרתם את חקותי" - לרבות שאר דקדוקי הפרשה שלא פרט הכתוב בהם (ת"כ) ד"א ליתן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים לפי שלא נתן אלא עשייה למשפטים ושמירה לחוקים

"וחי בהם" - לעוה"ב שאם תאמר בעוה"ז והלא סופו הוא מת

"אני ה'" - נאמן לשלם שכר