קטע:רש"י על ויקרא יא לג

"אל תוכו" - אין כלי חרס מיטמא אלא מאוירו (חולין כד)

"כל אשר בתוכו יטמא" - הכלי חוזר ומטמא מה שבאוירו (ס"א צ"ל בתוכו)

"ואתו תשבורו" - (ת"כ) למד שאין לו טהרה במקוה