קטע:רש"י על ויקרא טז כה

"ואת חלב החטאת" - אימורי פר ושעיר

"יקטיר המזבחה" - על מזבח החיצון דאלו בפנימי כתיב לא תעלו עליו קטרת זרה ועולה ומנחה (שמות ל)