קטע:רש"י על ויקרא ח כב

"איל המלאים" - איל השלמים; ש'מלואים' לשון שלמים שממלאים ומשלימים את הכהנים בכהונתם