קטע:רש"י על ויקרא ז ח

"עור העולה אשר הקריב לכהן לו יהיה" - פרט לטבול יום ומחור כפורים ואונן שאינן חולקים בעורות (זבחים קג, א)