קטע:רש"י על ויקרא ו כג

"וכל חטאת וגו'" - (זבחים פב) שאם הכניס מדם חטאת החיצונה לפנים פסולה

"וכל" - לרבות שאר קדשים