קטע:רש"י על ויקרא ד כג

"או הודע" - כמו אם הודע הדבר הרבה או יש שמשמשין בלשון אם ואם במקום או וכן (שמות כא) או נודע כי שור נגח הוא

"הודע אליו" - כשחטא היה סבור שהוא היתר ולאחר מכאן נודע לו שאיסור היה