קטע:רש"י על הושע י א

"גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו" - ישראל דומין לגפן המשיר כל פריו הטוב כך עזבו אותי שאני פרי הטוב והשוה לו

"פרי ישוה לו" - פרי אשר ישוה לו וייטב לו

"כרוב לפריו הרבה למזבחות" - כשהשפעתי להם הטובה והם הרבו לעשות עגלי' למזבחות ד"א גפן בזוז ישראל פרי מעשיו גרם לו

"פרי ישוה לו" - יועיל לו להיות בוקק כי עשו המזבחות והועילו לכניסיה שלהן לרעה וזהו לשון התרגום

"הטיבו מצבות" - הרבו מצבות