קטע:רש"י על הושע יב יג

"ויברח יעקב שדה ארם וגו'" - כאדם שאומר נחזור על הראשונות שדברנו למעלה וישר אל המלאך ועוד זאת עשיתי לו הוצרך לברוח שדה ארם ידעתם איך שמרתיו

"ובאשה שמר" - את הצאן