קטע:רש"י על הושע ט י

"כענבים במדבר" - כענבים שהם חביבים במדבר כך חיבבתי את ישראל

"כביכורה בתאנה" - כתאנה מבושלת בעץ התאנה

"בראשיתה" - בתחלת בישול התאנים

"ראיתי אבותיכם" - כן נראו אבותיכם בעיני לחבבם

"וינזרו" - אין נזירה בכל מקום אלא לשון פרישה

"לבושת" - לע"א שהיא בשתם

"ויהי שקוצים" - לפני

"כאהבם" - את בנות מואב