קטע:רש"י על הושע ז ט

"והוא לא ידע" - לא שם אל לבו שאכלוהו מלכי ארם בימי יהואחז שנאמר (מלכים ב יג) כי לא השאיר ליהואחז וגו' וישימם כעפר לדוש ואעפ"כ לא חזר ירבעם בנו מדעת (מרעת ס"א) אביו

"גם שיבה זרקה" - תרגום יונתן אף חלישותא מטתינון ואינון לא מסתכלין