קטע:רש"י על הושע ה ה

"וענה גאון ישראל" - וימאך יקר דישראל כמו (שמות י) לענות מפני לשון עוני והכנעה

"בפניו" - ואינון חזן ודונש בן לברט פירשו לשון עדות בבא להם פורענות' יעיד בהם ובפניהם גאוה וגובה שהיו מתגאין ועוברין על רצוני