קטע:רש"י על הושע ב ה

"כיום הולדה" - כיום שמצאתיה במצרים כמו שמפורש (ביחזקאל טז) ומולדתך ביום הולדת אותך לא כרת שרך ותושלכי על פני השדה בגועל נפשך לא חסה עליך עין (שם)

"כמדבר" - גזירות שגזרתי עליהם במדבר שם יתמו ושם ימותו (במדבר יד)

"והמתיה" - ואקטלינה