קטע:רש"י על הושע ב ג

"אמרו לאחיכם עמי" - כתרגומו תובו לאורייתי ועל כנישתכון ארחם