פתיחת התפריט הראשי

"מלכתא לקבל מלי מלכא" - המלכה כלפי ששמעה את דברי המלך ושריו לבית המשתה באה