פתיחת התפריט הראשי

"כלה חשיבין" - רבותינו אמרו האי חירגא דיומא לא שמיה אבק הנראה בשמש

"וכמצביה עבד בחיל שמיא" - וכרצונו עושה בצבא השמים

"ולא איתי די ימחה בידיה" - ולא יש שימחה בידו