קטע:רש"י על דניאל ד כד

"להן מלכא" - באמת אתה מלך שמע לעצתי

"מלכי" - עצתי כמו איעצך אמלכינך

"ישפר עלך" - עצתי תיטב בעיניך לשמוע מילי

"וחטאך בצדקה פרוק" - וחטאתך בצדקה פרוק מעל צוארך

"ועויתך במחן ענין" - ועונותיך פרוק בחנינת עניים

"הן תהוה ארכא לשלותך" - אולי תהא שהות לשלומך שלא תמהר הרעה לבא ומה ראה דנייאל להשיא עצה טובה לנבוכדנצר ראה ישראל עניים שפלי גולה מחזירין על הפתחים והשיאו עצה לחננם אמר לו עניים אלו שהגליתם רעבים הם פרנסם וכן עשה פתח אוצרותיו והיה מפרנסם כל י"ב חדש