קטע:רש"י על דניאל ד ט

"עפיה שפיר" - ענפו נאה

"ואנבה שגיא" - פריו רב

"מזון לכולא ביה" - וכדי מזון לכל בריה היה בו

"תטלל" - לשון צל

"ידורון" - ל' מדור ולינה

"יתזון" - ל' מזון