קטע:רש"י על דניאל ג טז

"למלכא נבוכדנצר" - למה הוזכר שמו אלא כך אמרו לו אם לקבל עלינו גזירתך לתת מסין וארנוניות וגולגליות אתה מלך עלינו אם לכפור בהקב"ה נבוכדנצר שפל אנשים בעינינו ובזוי עם אתה

"לא חשחין אנחנא" - לא חוששין אנו על זאת ליטול עצה מה להשיבך כי המענה מוכן ושגור בפינו