קטע:רש"י על דניאל ב מ

"ומלכו רביעאה" - היא קשה כפרזלא כאשר ראית השוקיים שהם רביעים לראש ולחזה ולמעיים והם של ברזל

"מהדק וחשל כלא" - מרדד ומהדק כל מיני מתכות שמרדדין אותם בקורנס

"וחשל" - ומרדד והרבה יש בגמ' חשלי דודי (כתובות עז) ביעי חשילתא (חולין צב)

"כל אלין" - כל מיני מתכות הללו שראית בצורה

"תדיק ותרוע" - תדיק ותרוצץ