קטע:רש"י על דניאל ב לג

"שקוהי די פרזל" - שוקיו של ברזל

"מנהן די פרזל ומנהן די חסף" - מהם של ברזל ומהם של חרס