פתיחת התפריט הראשי

"ואשר כח בהם" - פירשו רז"ל שיהיו אונסין עצמן מן השחוק ומן השיחה ומן השינה מפני אימת מלכות ושמעמידים עצמן כשנצרכים לנקביהם

"וללמדם ספר" - מוסב על אשר כח בהם