פתיחת התפריט הראשי

"ומקצת כלי בית האלהים לקח" - ומקצתם נשארו כמו שנאמר (ירמיהו כז) כה אמר ה' צבאות אל העמודים ועל הים ועל המכונות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת

"ויביאם ארץ שנער בית אלהיו" - לקלס לעבודת כוכבים שלו הביא שם את השביה כולה אף את האנשים ואת הכלים הביא בית האוצר