קטע:רש"י על דברי הימים ב לב יז

"וספרים כתב לחרף לה' אלהי ישראל" - ובמלכים (ב' י"ט) (ובישעיהו ל"ז) כתיב ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית ה' ויפרשהו חזקיהו לפני ה'