קטע:רש"י על דברי הימים ב כו יט

"ובידו מקטרת להקטיר" - ורצה להכות בו הכהן המונעו מלהקטיר קטורת