קטע:רש"י על דברי הימים ב כו ה

"בימי זכריהו" - זה עזיהו וג' שמות נקראו לו עזיהו זכריהו עזריהו ודוגמא (מלכים ב' יב) יהואחז אחזיהו

"המבין בראות אלהים" - שהבין ביראת אלהים שטובה היא ונתירא מה'