קטע:רש"י על דברי הימים ב יב יב

"ובהכנעו שב ממנו אף ה'" - היה לו לומר למעלה מיד כשאמר ויעל שישק וגו' אלא שהפסיק בנתים לצורך ויעש תחתיהם מגיני נחשת