פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב ה יא

"ויהי בצאת הכהנים מן הקדש" - מיד היה לו לסמוך והבית מלא ענן בית ה' אלא שמפסיק בינתים וכן במלכים (א' ח') ויהי כצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית ה'

"כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו" - לדבר זה

"אין לשמור למחלקות" - כ"ד של לוים וכ"ד של כהנים אלא כל הנמצאים התקדשו