פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב ד ו

"ויעש כיורים עשרה" - לבד אותן של משה

"ויתן חמשה מימין" - לכיור של משה

"וחמשה משמאל" - לרחצה בהם קדוש ידים ורגלים

"את מעשה העולה ידיחו בם" - מן מימי הכיור ידיחו קרבי העולה ודוקא עולה אבל שלמים לא שהוא נאכל לבעלים בכל העיר הכיורים היו לקדוש טבילה