רש"י על דברי הימים א יז יט

"ה' בעבור עבדך" - כך מוסב פסוק זה על העליון ועל כך עשית להודיעני את כל הגדולה הזאת שהודעתני והכל מרצון לבך לכן

"ה' אין כמוך" - ושמא תאמר גדול כמוהו אינו אבל מעט קטן ממנו יש לכך נאמר