קטע:רש"י על דברי הימים א ה ב

"כי יהודה גבר באחיו" - שנאמר גור אריה יהודה (בראשית מ"ט)

"ולנגיד ממנו" - שיצא ממנו מלכות ועל שם כך נקרא המלך נגיד שהוא המוציא והמביא והבכורה והמלכות נטלה מראובן ונתנה המלכות ליהודה כדכתיב כי יהודה גבר באחיו אבל חלק הבכורה נתנה ליוסף לשני בניו

"בני ראובן בכור ישראל" - מתחיל עתה כבראשונה