קטע:רש"י על דברי הימים א א יא

"ומצרים ילד את לודים" - בב"ר א"ר אבא בר כהנא כל מוניגנא של מצרים אינה אלא בים א"ר יהושוע בן קרחה לודים לודיים כתיב בד"ה בשני יודין לומר לך לודיים לודי ים ענמים ענמי ים להבים להבי ים נפתוחים נפתוחי ים